بازدید رئیس سازمان اصناف از کارخانه دیرگداز خراسان